Rexroth check valve

Contact Now

Rexroth SL20GB1-4X/ check valve

0.6 mm 114 mm
156 kN 185 mm

Rexroth SV20GB1-4X/ check valve

43.5 68mm
nn3008tbkre44cc0p4-n In Stock

Rexroth SL20PB1-4X/ check valve

42.069 mm 111.125 mm
60.325 mm 153.194 mm

Rexroth SV20PB1-4X/ check valve

12000 20.6mm
In Stock Open Type

Rexroth SL10GB1-4X/ check valve

149.1 N·m SAF 609
SR-11-9 4.89 kN

Rexroth SV10GB1-4X/ check valve

5000 2900
Brass 410

Rexroth SL10PB1-4X/ check valve

38.100 mm Duplex Set DF
0.003 mm 14600 N

Rexroth SV10PB1-4X/ check valve

In Stock 130
100mm 129

Rexroth SL30GA1-4X/ check valve

333 mm 108 mm
70 mm 163.512 mm

Rexroth SV30GA1-4X/ check valve

3319a/c3-skf 7.5
240 Steel

Rexroth SL30PA1-4X/ check valve

27mm 110mm
Open Type Plastic

Rexroth SV30PA1-4X/ check valve

Standard Steel
Open Type 32212-ntn
2/6